สถาบันฝึกอบรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาวิสาหกิจชุมชน-(สพว.)

                                                      จำหน่าย-ติดตั้ง ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  พ.ศ.๒๕๕๒   

                                                                                                   1.ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงใหม้                   

                                                                                     2.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 • โดยที่เป็นการสมควรให้กำหนดประเภทหรือชนิดของ โรงงานที่จะต้องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ ประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มี บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 • ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการแบ่ง โรงงานออกเป็น ๓ จำพวก คือ • โรงงานจำพวกที่ ๑ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และ ขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตาม ความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน • โรงงานจำพวกที่ ๒ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และ ขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ ทราบก่อน
 • โรงงานจำพวกที่ ๓ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ตั้งโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะ ดำเนินการได้
 • ดำเนินตามระบบISO14001,45001 ตามความต้องการลูกค้า                                            
 •                                             สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ

 

บริการให้คำปรึกษา อบรมทั้งภายใน-ภายนอก

        พัฒนาหลักสูตรที่สะท้อนหลักการให้เกิดมุมมอง ปรับตามพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม เน้นการสร้างทักษะความเข้าใจ แบบเข้าถึงซึ่งการประยุกต์ใช้ และสร้างมุมมอง แนวคิดด้วยตัวอย่างง่ายๆ ผ่านภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ สถานประกอบการจริง

         พัฒนาระบบ ISO ให้มีคุณภาพ ทั้งที่ผ่านการรับรองไปแล้วและขอใหม่ กรณีใช้หลายมาตรฐานจะมุ่งเน้นในเชิงให้เป็นระบบมากขึ้นสามารถสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไม่ซับซ้อน    สามารถเข้าใจได้ง่าย   เป็นระบบบริหารการจัดการร่วมที่ลงตัว ครบครันทุกหลักสูตร ทุกระบบมาตรฐานสากล

 บริการให้คำปรึกษา-Startup-SMEs(One Stop Service)

 • ISO9001:2015/14001/45001:2018/ISO22000/FSSC22000 V.5/Codex GMP/HACCPISO22000/FSSC22000 V.5/Codex GMP/HACCP/ISO13485:2016/14971:2019/ISO-IEC17025/ISO-IEC17024
 • IATF16949:2016+Core Tools-APQP,PPAP,SPC,FMEA,SMA/VDA 6.3 Process Audit/VDA 6.5 Product Audit
 • HALAL/BRC/Kosher/มอก.มอก เอส/อย./มผช./ฉลากเขียว/รง.4
 • งานปรับปรุงเพิ่มผลผลิต - ลดค่าใช้จ่าย ของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือ kaizen,Kpi, กิจกรรม5ส. ฯลฯ
 • ให้คำปรึกษาจัดทำระบบเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมตามข้อกำหนด,ตามกฏหมาย,ตามความต้องการลูกค้า ฯลฯ บริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน-SOPและจัดหาผู้ตรวจรับรองประเมิน CB
 • ให้คำปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ,อุตสาหกรรมก่อสร้าง,อุตสาหกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป,อุตสาหกรรมบริการเช่นโลจิสติกส์ โรงแรม การค้าปลีก ฯลฯ
 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม,อุตสาหกรรมเกษตรสารเคมี.อุตสาหกรรมผลไม้,อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์,พลังงานและสิงแวดล้อม,อุตสาหกรรมอาหาร,เครื่องดื่ม,น้ำดื่ม ทุกชนิดและทุกเภท
 • หลักสูตรเรียนออนไลน์ ไทยอินเตอร์ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากลISO+วุฒิบัตร  เน้นคุณภาพผ่านทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน และ ตามเงื่อนไขที่กำหนด  สามารถเรียนทบทวนได้ตลอด ภายใน 1 ปี
 • สนใจสมัครเรียน หลักสูตรออนไลน์(ฟรี)-ขั้นตอนให้สแกน QR-Codeไลน์ด้านข้างขวามือ หลักสูตรฟรี คลิ๊กดูได้เลยง่ายๆ ส่วนหลักสูตรไม่ฟรีลงทะเบียนสมัครขั้นตอนที่1-4

Visitors: 19,768