โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจ การวิจัยพัฒนาวิสาหกิจ

หลักสูตร ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกข้อ 3 in 1

  • การวิจัย(Research) การเขียนโครงร่างงานวิจัย
  • การวินิจฉัยผู้ประกาอบการ(BMC) 
  • การแก้ปัญหา การวิเคราะห์(Shindan)

 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ สามารถวิจัยธุรกิจ การตลาด ทราบเครื่องมือ แบบจำลองธุรกิจ(ฺBMC)

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขเป็นเชิงระบบ Shindan Model 

                       

Visitors: 19,772