สถาบันฝึกอบรม นวัตกรรมมาตรฐานสากล สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและพัฒนาธุรกิจ(SMEs)

 

                   สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย .-

1.ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมสาขาอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต การพัฒนาบริการวิศวกรรม

2.ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการตลาดการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทั่วไป ด้านบุคคลากรทรัพยากรบุคคล

3.ให้คำปรึกษาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทุกระบบ

4.ให้คำปรึกษากฏหมายธุรกิจ ทุกชนิด ทุกประเภท

5.จำหน่าย ติดตั้ง ถังดับเพลิงมือ ระบบสัญยานเตือนภัย

6.บริการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นระบบบำบัดน้ำเสีย ปล่องควัน กลิ่น เสียง เสียง ตามกฏหมายกำหนด

 

 

 

 บริการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม-Standard of Industrial Inspection (รอกฏกระทรวง)

 • การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและทำเลที่ตั้ง
 • อาคารโรงงานอุตสาหกรรม
 • เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัย
 • สิ่งแวดล้อมและของเสีย
 • บุคลากรในโรงงาน
 • อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน
 • การตรวจวัด จัดทำรายงานและการส่งรายงาน

 

    การประเมินความเสี่ยงโรงงาน-เพื่อขอใบอนุญาตโรงงาน(รง.)4และขยายโรงงานอุตสาหกรรม

                               ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2543

 

 


 • โครงการMini MBA พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ(สนว) MOU บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล สแตนดาร์ด คอนซันแท...

 • Screenshot 2020-12-03 101825.png
  การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำง...

 • Screenshot 2020-11-05 080319.png
  หลักสูตรMR3 ระบบมืออาชีพISO+Digital Marketing เนื้อหาประกอบด้วย.- 1.การตีความตามข้อกำหนด ISO9001:2015/14001:2015/45001:2018 1.1 การชี้บ่ง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 14001 1.2 การชี้...

 • Screenshot 2020-11-05 080319.png
  หลักสูตรที่ปรึกษาMRมืออาชีพ Codex GMP + Digital Marketing เนื้อหาประกอบด้วย.- 1. การศึกษา กระบวนการผลิตที่ที่ Codex GMP 2.การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุม วิกฤต HACCP 3.การเขียนเอกส...

 • โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน OTOP เข้าสู่มาตรฐาน มผช.&GMP วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้ ทุกสาขาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ...

 • Screenshot 2020-11-05 080319.png
  หลักสูตรแผนอบรมประจำปี 2564 สถาบันฝึกอบรม นวัตกรรมระบบมาตรฐานสากล,สิ่งแวดล้อม,ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดISO ตามคว...

 • Annotation 2020-06-16 120834-1.png
  ให้คำปรึกษาระบบห้องปฎิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025-สารเคมีเกษตร ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยผู้เชี่ยวชาญการที่มีประสบการณ์ยาวนานก...

 • Annotation 2020-05-06 153622.png
  ให้คำปรึกษา ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 1.เนื่้อหา หลักสูตรฝึกอบรมภายในดังต่อไปนี้.- ข้อกำหนด ISO9001+14001ซ2015 การบริหารความเสี่ยงและโอกาส การเขียนเอกสารมาตรฐานปฏิบัติงาน-SOP KPI+...

 • Annotation 2020-05-10 144431.png
  ให้คำปรึกษา ก่อนการตรวจประเมินจากภายนอก-CB 1.เนื่้อหา หลักสูตรฝึกอบรมภายในดังต่อไปนี้.- แนะนำ ทบทวนตาม ข้อกำหนด ISO ทุกระบบ การบริหารความเสี่ยงและโอกาส การเขียนเอกสารมาตรฐานปฏิบัต...

 • Annotation 2020-06-16 101224.png
  บริการติดตั้งระบบ-การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงใหม้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงง...

 • 88036.jpg
  บริการติดตั้งระบบบำบัดและตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน ประกอบด้วยดังนี้.- ระบบอากาศ โรงงานอุตสาหกรรม ระบบน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ระบบเสียง แสงสว่าง ฝุ่น โรงงานอุตสาหกรรม มลพิษอื่...

 • 1700112.jpg
  ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก หลักสูตรตามความต้องการลูกค้าหรือองค์กร หลักสุตรฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก ตามความต้องการลูกค้ามีดังนี้.- การตีความตามข้อกำหนด ISO9001:2015 การตีความตามข้อกำหนด ISO14...
Visitors: 9,664