สถาบันฝึกอบรม นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี มาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาวิสาหกิจ-สพว.

 

                   สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย .-

1.ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมสาขาอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต การพัฒนาบริการวิศวกรรม

2.ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการตลาดการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทั่วไป ด้านบุคคลากรทรัพยากรบุคคล

3.ให้คำปรึกษาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทุกระบบ

4.ให้คำปรึกษากฏหมายธุรกิจ ทุกชนิด ทุกประเภท

5.จำหน่าย ติดตั้ง ถังดับเพลิงมือ ระบบสัญยานเตือนภัย

6.บริการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นระบบบำบัดน้ำเสีย ปล่องควัน กลิ่น เสียง เสียง ตามกฏหมายกำหนด

7.งานวิจัยพัฒนาธุรกิจ,งานวิจัยตลาด,แผนการตลาด,แผนธุรกิจ-วิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ

 

 

 บริการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม-Standard of Industrial Inspection (รอกฏกระทรวง)

  • การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและทำเลที่ตั้ง
  • อาคารโรงงานอุตสาหกรรม
  • เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
  • สภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัย
  • สิ่งแวดล้อมและของเสีย
  • บุคลากรในโรงงาน
  • อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน
  • การตรวจวัด จัดทำรายงานและการส่งรายงาน

 

    การประเมินความเสี่ยงโรงงาน-เพื่อขอใบอนุญาตโรงงาน(รง.)4และขยายโรงงานอุตสาหกรรม

                               ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2543

 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106-สำหรับ กนอ./ภายนอกโรงงาน

    

 

Visitors: 19,772