หลักสูตรการจัดการบริหารธุรกิจ-SMEs

หลักสูตรการจัดการบริหารธุรกิจ-SMEs

1.เนื้อหาหลักสูตร

     หลักสูตรการจัดการบริหารธุรกิจ- SMEs คลอบคลุม ทุกด้าน การจัดการ การบริหารธุรกิจครบทุกด้านเช่น การบัญชีและการเงิน การตลาด การจัดซื้อ การบุคคล การผลิต การประกันคุณภาพ คลังสินค้า การส่งมอบ สินค้าให้กับลูกค้า การบริการหลังการขาย และการบริหารสมัยใหม่ การปรับการบริหารยุคิจิทัล ยุค 4.0 G.

2.วัตถุประสงค์

      เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ-SMEs หรือผู้สนใจ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถ ได้ง่าย หลักสูตรเรียนออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเรียนได้ทุกที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับประจำวัน หรือ สถานประกอบการพัฒนา การจัดการ การบริหารธุรกิจ ให้เป็นกระบวนการเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ในหน่วยงานองค์กร

4.หลักสูตรความเหมาะสม

        เหมาะสมกับบุคคลที่สนใจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้บริหารระดับสูง

 

 

Visitors: 19,770