สถานีออนไลน์ 24 ชม.TISC-ตารางถ่ายทอดสด


สถานีออนไลน์ 24 ชม. TISC- OBS Live Studio

ตารางถ่ายทอดสด และออฟไลน์,ออนไลน์ Live Facebook,Live YouTube,เว็บไชต์

วันที่ 06-08/2563  เรื่อง  การตรวจติดตามระบบบัญชีและการเงิน,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(Yield)

วันที่ 13/08/2563  เรื่อง  กิจกรรม 5 ส.เพื่อเพิ่มผลผลิต

วันที่ 19/08/2563  เรื่อง  การตรวจติดตามภายใน-บจก.ไ่จแอนด์

วีนที่ 20/08/2563  เรื่อง  ทบทวนฝ่ายบริหาร-บจก.ไจแอนด์
 
 

 

Visitors: 15,955