ประวัติบริษัท

ro 

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล สแตนดาร์ด คอนชั่นแทนส์ จำกัด

โดย

สถาบันฝึกอบรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาวิสาหกิจ-สพว.

 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ..ปี2559..... จนถึงปัจจุบัน

 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135559018651


 โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย.-

 นายเดชาขาญ(โต)   ชูสวัสดิ์  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ   การศึกษา ปริญญาตรี            สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 

                                                                              ประกาศนีบัตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีวัสดุ

                                                                              ปริญญาโท       สาขาการจัดการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม-SMEs  

                                                                              ปริญญาเอก(กำลังศึกษา)       สาขาวิชา นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี                                                                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)

ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

 • บริษัทอลูมิเนียมฉื่อจิ้นฮวด จำกัด  ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน
 • บริษัทนิเคไทยอลูมิเนียม จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรคุณภาพ
 • บริษัทนิวตั้นฟู๊ดควิปเม้น จำกัด  ตำแหน่ง ผจก.โรงงาน
 • บริษัทไทยอาสโก้ จำกัด ตำแหน่ง ผจก.วางแผนและผลิต 
 • บริษัทนิวมิค กรุ๊ป(1998) ตำแหน่ง ผจก.ทั่วไป
 • บริษัทเอ็กเชล เมทัลฟอจจิ้น จำกัด ตำแหน่ง ผจก.โรงงานและQMR/EMR 
 • บริษัทมหานครมิทอล จำกัด ตำแหน่ง ผจก.โรงงาน

แผนฝึก อบรมและสัมมนา ปี2020-2021

 • หลักสูตร CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 Lead Auditor(23-27/11/2020)
 • หลักสูตร CQI and IRCA Certified ISO 14001::2015 Lead Auditor(28/07-02/08/2021)
 • หลักสูตร CQI and IRCA Certified ISO 45001:2015 Lead Auditor(19-23/07/2021)
 • หลักสูตร CQI and IRCA Certified ISO FSSC22000:2018 Lead Auditor(06-10/09/2021)
 • หลักสูตร Aspect Identification for Environmental Systems(20/08/2021)
 • หลักสูตร Environmental & Safety Law(23/04/2021)
 • หลักสูตร Risk Assessment for ISO45001:2018(14/07/2021)
 • หลักสูตร GHPs/HACCP Revision 5 Requirement(07/04/2021)
Lean Six Sigma and Process Improvement
 • หลักสูตร  Lean Six Sigma(08/06/2021)
 • หลักสูตร Lean Audit Metrology for Cost Reduction (25/06/2021)
 • หลักสูตร Lean Leadership (19/07/2021)
 • หลักสูตร 7QC. Tools(27/11/2021)
 • หลักสูตร 8D Problem-Solving Techniques(04/10/2021)
 • หลักสูตร Process Improvement Professional(07/11/2021)

               

                           ประสบการณ์การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 30 ปี

                   

                            กรรมการบริหาร

 • นางสาว กานต์พิชชา     ชูสัวัสดิ์   การศึกษา    ปริญญาโท  สาขากฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ ตำแหน่งกรรมการ
 • นางสาว กานต์กมล       ชูสวัสดิ์    การศึกษา    ปริญญาตรี   สาขาการตลาด  ตำแหน่งกรรมการ 

 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

 • ปี .2559 -2561   ได้ดำเนินการ .ประกอบกิจการประกอบตู้สำเร็จรูป เช่นตู้สำนักงาน
 • ปี 2562-ปัจจุบัน .ได้ดำเนินการ .ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา ระบบบริหารคุณภาพ  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
 • บริการจำหน่าย ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ อุปกรณ์สัญญานเตือนไฟภัย,ตรวจวัดสภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศ กลิ่น กรด เป็นต้น
 • การสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยห้องทดลองปฏิบัติได้รับรอง ISO/IEC17025
 • การประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ และการประเมินความเสี่ยงโรงงานอุตสาหกรรม(การขออนุญาตโรงงาน(รง.4),การต่อใบขยายโรงงานอุตสาหกรรม

 สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย .-

  1.ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมสาขาอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต การพัฒนาบริการวิศวกรรม

  2.ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการตลาดการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทั่วไป ด้านบุคคลากรทรัพยากรบุคคล

  3.ให้คำปรึกษาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทุกระบบ

  4.ให้คำปรึกษากฏหมายธุรกิจ ทุกชนิด ทุกประเภท

  5.จำหน่าย ติดตั้ง ถังดับเพลิงมือ ระบบสัญญานเตือนอัคคีภัย ตามพรบ.กฏหมายโรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  6.บริการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นระบบบำบัดน้ำเสีย ปล่องควัน กลิ่น เสียง เสียง ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  7.งานโครงการวิจัยธุรกิจ ด้านการตลาด และกรอบการวิจัย BCG Economy Model อื่นๆ

  8.งานวินิจฉัยสถานประกอบการ BMC & Shindan 

  Vision(วิสัยทัศน์)

                   บริษัทฯไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ให้คำปรึกษา อบรมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล พัฒนาธุรกิจSMEs และวิสาหกิจชุมชน ทั่วประเทศภายในปี2566

  Mission(พันธกิจ)

             1. บริษัทฯให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการวิจัย การบริหารระบบ ISO ทุกระบบ การพัฒนาธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน  ยุค 4.0 ในยุคศตวรรษที่ 21 สามารถตอบสนองความต้องการธุรกิจทุกสาขา

             2. บริษัทฯ สร้างสรรค์ จัดสรรทีมงานที่ปรึกษา เพรียบพร้อมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์อุตสาหกรรมโดยตรง

             3. บริษัทฯจัดต้ังสถาบันฝึกอบรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาตรฐานสากล สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีอนามัยและพัฒนาธุรกิจSME และวิสาหกิจชุมชน

 

  Target(กลุ่มเป้าหมาย)

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคกรุงเทพและปริมณฑล
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคเหนือ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคใต้
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก

  Objective(วัตถุประสงค์)

 • เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดห้างค้าปลีก
 • เพื่อลดอุปสรรคจากการค้าที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะกลุ่มอาเซี่ยน(AEC)
 • เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันด้านการตลาด ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

 

                                 ...................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Visitors: 19,772