ให้คำปรึกษา อบรม พัฒนาธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ทุกประเภท

ศูนย์ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมนวัตกรรมระบบมาตรฐานสากลและพัฒนาธุรกิจSMEs(ศนพ)


ให้คำปรึกษา บริการ อบรม ผู้ประกอบการธุรกิจSMEs

1.ระบบมาตรฐานระบบISO 9001:2015,ISO14001:2015,ISO/IEC 17025-สารเคมีเกษตร

2.ระบบบัญชีและการเงิน สำหรับธุรกิจ Startup-SMEs

3.การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์

4.การวางแผนและควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์

5.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(Yield)

6.การลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย ด้านพลังงาน กระบวนการผลิต

7.กฏหมายธุรกิจ ลิขสิทธิ์ทางการค้า ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา กฏหมายระหว่างประเทศ ปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ

8.บริการฝึกอบรมภายใน-ภายนอกบริษัทฯ เช่น ระบบISO ทุกประเภท  ตามกฏหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย เป็นต้น

9.บริการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯเช่น นำ้เสีย เสียง มลพิษทางอากาศ ฝุ่น เป็นต้น

10.ระบบอัคคีภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด และทุกประเภท

 

Visitors: 9,664