บจก.กู๊ดลัคฯ ระบบการบัญชีและการเงิน การเพิ่มประสิทธิภาพ,GMP/HACCP-กุุ้งแช่แข็ง

ให้คำปรึกษา บจก.กู๊ดลัค โปรดักส์-ประเภทอุตสาหกรรมแช่เย็น(กุ้งแช่แข็ง)

ประกอบไปด้วย.-

1.งานบัญชีและการเงิน-การออกแบบและจัดทำผังบัญชี สำหรับธุรกิจผลิต/บริการ

2.การออกแบบการควบคุมวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป-สต๊อกสินค้าและคลังสินค้า

3.การออกแบบและจัดทำรายงงานต้นทุนการผลิต-งบต้นทุนการผลิต ประจำเดือน

4.การออกแบบและจัดทำรายงานทางการเงิน-งบการเงิน กำไร-่ขาดทุน,กระแสเงินสด,งบดุล 

5.การรายงานในระบบงบการเงิน เขียนสูตรExpress 

6.สามารถเลือก ดูรายงานเวลาปัจจุบัน

7.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(Yield), Lean Manufacturing Kaizen เป็นต้น

8.การเขียนระบบเอกสาร วิธีการปฏิบัติ-SOP

9.ปรับปรุงระบบGMP+HACCP

10.ลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

11.การสรุป และรายงานผล วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา


Visitors: 19,766