ให้คำปรึกษาระบบห้องปฎิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025

ให้คำปรึกษาระบบห้องปฎิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025-สารเคมีเกษตร

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยผู้เชี่ยวชาญการที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

1.เนื่้อหา

 • ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้คำแนะนำการนำไปปฏิบัติ
 • แนะนำการจัดทำเอกสารให้เหมาะสมกับระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยเก็บรวบรวม ข้อมูล กฎระเบียบ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO/IEC 1705
 • ติดตามการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
 • ตรวจประเมินเสมือนจริง ทุกข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอการรับรองกับหน่วยงานที่ให้การรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025
 • หลักสูตรอบรมมีดังนี้.
 • อบรมเรื่อง ข้อกำหนด  ISO/IEC 17025:2017  
  อบรมเรื่อง มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กับการจัดการความเสี่ยง    
  อบรมเรื่อง การจัดทำระบบเอกสาร QM/QP/WI/FM 
  อบรมเรื่อง การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี (Method validation for testing lab ) 
  อบรมเรื่อง ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement ) 
  อบรมเรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 (Internal  Audit)   
  Pre-Audit  และ การตรวจประเมินจากภายนอก   

 

2.วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับกระบวนการของห้องปฏิบัติการ ให้เป็นมาตรฐานสากล มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ เพื่อการสร้างภาพพจน์ที่ดี และรองรับข้อกำหนด กฎหมาย ประกาศกระทรวงต่างๆ  ที่กำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3.ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจคุณภาพและความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบ
 • ลดการกีดกันทางการค้า เพิ่มความสามรถการแข่งขันในตลาดโลก
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกำลังคน เวลา และเงินลงทุน

4.เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบทุกประเภท

 

 

Visitors: 19,768