ให้คำปรึกษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทุกระบบ

ให้คำปรึกษา ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO

1.เนื่้อหา

หลักสูตรฝึกอบรมภายในดังต่อไปนี้.-

  • ข้อกำหนด ISO9001+14001ซ2015
  • การบริหารความเสี่ยงและโอกาส
  • การเขียนเอกสารมาตรฐานปฏิบัติงาน-SOP
  • KPI+BCS-การชี้วัด ประสิทธิภาพทำงาน
  • กิจกรรม 5 ส.เพื่อเพิ่มผลผลิต
  • การตรวจติดตามภายใน
  • การทบทวนฝ่ายบริหาร
  • ตรวจติดตาม ความคืบหน้า
  • ตรวจรับรองประเมินจากภายนอก - CB

รวม 15 Man- day

 

2.วัตถุประสงค์ 

    เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับ  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรม วิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่๓) พ.ศ....

3.ประโยชน์ที่ได้รับ

            บริษัทฯได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า  ทั้งภายในภายนอก และปฏิบัติตามกฏหมาย กรมวิชาการเกษตร

       

4.เหมาะสมกับ กับ ธุรกิจSMEs,ธุรกิจสารเคมีเกษตร

Visitors: 19,770