ให้คำปรึกษา ก่อนการตรวจประเมินจากภายนอก-CB

ให้คำปรึกษา ก่อนการตรวจประเมินจากภายนอก-CB

1.เนื่้อหา

หลักสูตรฝึกอบรมภายในดังต่อไปนี้.-

  • แนะนำ ทบทวนตาม ข้อกำหนด ISO ทุกระบบ
  • การบริหารความเสี่ยงและโอกาส
  • การเขียนเอกสารมาตรฐานปฏิบัติงาน-SOP
  • การชี้บ่ง ประเมินปัญหาลักษณะสิ่งแวดล้อม
  • KPI+BCS-การชี้วัด ประสิทธิภาพทำงาน
  • กิจกรรม 5 ส.เพื่อเพิ่มผลผลิต
  • การตรวจติดตามภายใน
  • การทบทวนฝ่ายบริหาร
  • ตรวจติดตาม ความคืบหน้า
  • ตรวจรับรองประเมินจากภายนอก - CB

 

2.วัตถุประสงค์

2.1 ตรวจตามรอบประจำปี ทุก 1 ปี 

2.2 ตรวจตามรอบครบ 3 ปี ต่ออายุใบรับรองISO

 

3.ประโยชน์ที่ได้รับ

     เพื่อให้องค์กร สามารถตรวจประเมินผ่านจากภายนอก และทบทวนข้อกำหนด ให้ได้สอดคล้องกับข้อกำหนด ตามกฏหมาย ตามลูกค้า และองค์กร  อื่นๆ

 

4.เหมาะสมกับ

     องค์กรที่ ต้องการทีมจากภายนอก ตรวจประเมิน ระบบ ที่ไม่มีเวลา หรือขาด ทรัพยากร บุคคลไม่เพียงพอ

 

 

Visitors: 19,772