โครงการMini MBA รองรับระเบียงเศรษฐกิจ(EEC)

โครงการMini MBA

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ(สนว)

MOU

บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล สแตนดาร์ด คอนซันแทนส์ จำกัด 

สถาบันฝึกอบรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบมาตรฐานสากแลพัฒนาธุรกิจSMEs(สนพ)

ณ วันที่ 04/10/2563

สถานที่ กรีนการ์เด้นรีสอร์ท  รังสิตคลองหก 

 โครงการMini MBA เปิดรับสมัครแล้ว-เม.ย.2564  รุ่นที่1 บางแสน ชลบุรี 

   รายนามอาจารย์และวิทยากร
  •  1.ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์         ภูมพงศ์คชศร พร้อมทีมอาจารย์   สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ(สนว)
  • 2.คุณเดชาชาญ             ชูสวัสดิ์ ปริญญาโท MBA-SMEs   สถาบันฝึกอบรมน วัตกรรมและเทคโนโลยีระบบมาตรฐานสากลและพัฒนาธุรกิจSMEs(ศนพ)
  • 3.ดร.ฤทธิพล                ไชยบุรี             ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจSMEs
  • 4.ดร.ศรุตานนท์             ชอบประดิษฐ       ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรัชญาจิตวิทยา
  • 5.คุณพงษ์สิทธิ์             คำนึงธรรม      ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ  ผู้เชี่ยวชาญระบบคุณภาพ IATF19649 
  • 6.คุณธนารักษ์              รัตนาโมรา       ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญระบบคุณภาพ ISO14001
  • 7.คุณนภัสสร์               วุฒิโรจน์รังษี    ปริญญาโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงิน 
  • 8.คุณน้ำตาล                ธรรมสโรช      ปริญญาโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
  • 9.คุณกิตติ                  ทองอุบล        ปริญญาตรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานสากล ISO

                                            เจ้าหน้าที่ ชำนาญการ  ผู้เชี่ยวชาญวิทยากรพิเศษ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)

     คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ  
                   จากการที่รัฐบาลมีนโยบายจัดทำโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) เพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยจะส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)  ซึ่งจะดำเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา ด้วยการแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง
     สำหรับแผนงานการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะประกอบด้วย ทางอากาศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ทางเรือ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ-ชลบุรี พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-นครราชสีมา และทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วงกรุงเทพฯ-ระยอง  โดยมีโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   ได้แก่
     1.โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 3 ล้านคนต่อปี และจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบินในภาคตะวันออก
     2.โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3  เพื่อรองรับจำนวนตู้สินค้า 18 ล้าน TEUต่อปี (จากเดิม 7 ล้านTEUต่อปี)  และรองรับการส่งออกรถยนต์ 3 ล้านคันต่อปี
     3.โครงการท่าเรือมาบตาพุด  รองรับการลงทุนในภาคปิโตรเคมี  360,000 ล้านบาทใน 5 ปี
     4.โครงการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  เพื่อรองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว  3 ล้านคนต่อปี
     5.โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง  เพื่อเชื่อมต่อ 3 สนามบินหลัก คือ สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ  และสนามบินอู่ตะเภา  รองรับผู้โดยสาร 100,000 คนต่อวัน 
     6.โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  เชื่อมโยงแหล่งอุตสาหกรรมและท่าเรือ
     7.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)  เส้นทางพัทยา-มาบตาพุด, เส้นทางแหลมฉบัง-นครราชสีมา และเส้นทางชลบุรี-ตราด
     นอกจากนี้ ยังมีแผนดำเนินการเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม (โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และการจัดหาแรงงาน)  การจัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  การประกาศเป็นเขตปลอดภาษี การจัดหาที่ดินและระยะเวลาเช่าที่ดิน ระยะเวลาพำนักและทำงานของนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงิน การใช้เงินตราต่างประเทศ การจัดตั้งศูนย์ธุรกรรมการเงิน และการจัดตั้งกองทุนในพื้นที่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เป็นต้น
                                  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)                                                   ที่มา:  https://www.home.co.th/hometips/detail/86572-เปิดแผน   พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก-EEC
  ที่มา:  https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99320088