สินค้า

จำหน่าย-ติดตั้งระบบ-การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน                                        พ.ศ.๒๕๕๒

  • ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงใหม้
  • เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

  • โดยที่เป็นการสมควรให้กำหนดประเภทหรือชนิดของ โรงงานที่จะต้องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ ประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มี บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
  • ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการแบ่ง โรงงานออกเป็น ๓ จำพวก คือ • โรงงานจำพวกที่ ๑ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และ ขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตาม ความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน • โรงงานจำพวกที่ ๒ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และ ขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ ทราบก่อน
  • โรงงานจำพวกที่ ๓ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ตั้งโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะ ดำเนินการได้
  • ดำเนินตามระบบISO14001,45001 ตามความต้องการลูกค้า
  • สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ