การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project based Learning : PjBL)

โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน OTOP เข้าสู่มาตรฐาน  มผช.&GMP

วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้ ทุกสาขาสินค้าและผลิตภัณฑ์  OTOP ยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
 • เพื่อได้เปรียบด้านการแข่งขันด้านการตลาด สามารถเข้าสู่ตลาดระฟรีเมี่ยม และตลาดภายนอกประเทศ AEC
 • เพื่อยกระดับคุณภาพภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP มากยิ่งขึ้น

 วิธีการและดำเนินการ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ - อบรมด้านข้อกำหนด มผช.& GMP,การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง,การนำไปปฏิบัติจริง
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบZOOM และออฟไลน์  Onsite  ผสมผสาน

 การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง-Learning by Doing

 • Project   Based  Learning -PjBL -  การเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
 • Problem  Based  Learning- PBL - การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

              

 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน/การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

               1.การเตรียมความพร้อม/ปัญหา/ที่มา โดยการแบ่งกลุ่ม

               2.การกำหนดและการเลือกหัวข้อ/ความเข้าใจกับปัญหา

               3.การเขียนเค้าโครงของโครงงาน/ดำเนินการค้นคว้า วิธีการหลากหลาย

              4.การปฏิบัติตามแผนงาน ของโครงการ/การสังเคราะห์องค์ความรู้ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นหลากหลาย

              5.การนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม

              6.การสรุปและการประเมินผลงาน

 รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการดังนี้.-

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตร  ตำบลเมืองจัง-การเพาะกล้าไม้ไฝ่,กล้าไม้ขาย,ขายมะม่วงหิมพาน ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจแม่ญิงเมืองจัง - กล้วยอบ,ข้าวเกรียบอบพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจเครื่องเสวย - ผลิตภัณฑ์ของฝาก พื้นเมือง ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจที่บ้านสบยาว - ทำน้ำปลี,เครื่องแกง ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจปลูกผักอินทรีย์ ศูนย์รักษ์จัง