การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PjBL)

 

โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน OTOP เข้าสู่มาตรฐาน  มผช.&GMP

วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้ ทุกสาขาสินค้าและผลิตภัณฑ์  OTOP ยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
 • เพื่อได้เปรียบด้านการแข่งขันด้านการตลาด สามารถเข้าสู่ตลาดระฟรีเมี่ยม และตลาดภายนอกประเทศ AEC
 • เพื่อยกระดับคุณภาพภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP มากยิ่งขึ้น

 วิธีการและดำเนินการ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ - อบรมด้านข้อกำหนด มผช.& GMP,การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง,การนำไปปฏิบัติจริง
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบZOOM และออฟไลน์  Onsite  ผสมผสาน

 การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง-Learning by Doing

 • Project   Based  Learning -PjBL -  การเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
 • Problem  Based  Learning- PBL - การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

              

 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน/การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

               1.การเตรียมความพร้อม/ปัญหา/ที่มา โดยการแบ่งกลุ่ม

               2.การกำหนดและการเลือกหัวข้อ/ความเข้าใจกับปัญหา

               3.การเขียนเค้าโครงของโครงงาน/ดำเนินการค้นคว้า วิธีการหลากหลาย

               4.การปฏิบัติตามแผนงาน ของโครงการ/การสังเคราะห์องค์ความรู้ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นหลากหลาย

               5.การนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม

              6.การสรุปและการประเมินผลงาน

 รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการดังนี้.-

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตร  ตำบลเมืองจัง-การเพาะกล้าไม้ไฝ่,กล้าไม้ขาย,ขายมะม่วงหิมพาน ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจแม่หญิงเมืองจัง - กล้วยอบ,ข้าวเกรียบอบพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจเครื่องเสวย - ผลิตภัณฑ์ของฝาก พื้นเมือง ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจที่บ้านสบยาว - ทำน้ำปลี,เครื่องแกง ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจปลูกผักอินทรีย์ ศูนย์รักษ์จัง -เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจนววิถี -ตระกร้า,หมวก ,จักสาน ฯลฯ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดเมืองจัง-ต้นไผ่
 • กลุ่มน่านOrigiral - อบแห้งพริกแกง
 • กลุ่มรวยบุญกรุ๊ป-ผ้ามัดย้อม
 • ตัวแทนศูนย์กลางรับซื้อและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 • ตัวแทนศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOP
 • บริษัทโกลเด้น พีค โฮม ฟูด จำกัด จำหน่ายผลิตน้ำเงี้ยว ข้าวซอย แปรรูปน้ำผลไม้ฯลฯ
                                                    
                                        สนใจติดต่อถาม: โครงการหรือสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ผู้ประสานงานคุณโต  โทร.02-077 5185,086-346 1898
 
 

  ปัจจุบันที่ปรึกษา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านใหม่สามัคคี  ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ญิงเมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ผลิตผลไม้แปรรูปสินค้าเกษตร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุน ตำบลโนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศรีสวยยิ่งแปรรูปหอมแดง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

                                   ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม สัมมนา มาตรฐานสินค้าเกษตรกร  ปรึกษา ฟรี  086-346 1898

 

 1.         มาตรฐานเกษตรอินทรีย์-Organic
 2.        มาตรฐานผลิตสินค้าเกษตรที่ดี-GAP
 3.         มาตรฐานผลิตอาหารที่ปลอดภัย-GMP/GHP/HACCP
 4.         มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเช่น อย./มผช./OTOP/มอก เป็นต้น
 5.         มาตรฐานเครื่องสำอางค์ ISO22716
 6.        มาตรฐาน BRC
Visitors: 19,770