โครงการ Lean Manufactruring + Project Based Learning(PjBL)

            ารฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning )    หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกอบรมได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา/โครงงานเป็นฐาน

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อใช้รูปแบบผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุคศตวรรษที่ 21  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์การเรียนรู้
 • เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรม ใช้โครงงานเป็นฐาน ในการแก้ไขปัญหา ทำงานหรือปฏิบัติงานจริง
 • เพื่อให้พนักงานทำงานเป็นกลุ่ม สามารถสื่อสารองค์กร ได้อย่างประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาที่เป็นจริงตามที่จะแก้ไขได้ในโลกแห่งความจริง
 • เพิ่มการควบคุมผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเรียนรู้ของเขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเอง
 • ครูหรือผู้สอนที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกในการสอบถามและไตร่ตรอง

แนวคิดที่ 1 ขั้นการจัดการเรียนรู้ ผู้รับการฝึกอบรม ตาม รูปแบบจัดการแห่งการเรียนรู้

แนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ฝึกอบรมโดยการลงมือทำเป็นโครงงาน มีการร่วมมือกันทำเป็นทีม และทำกับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิต ดังรูป

โมเดล จัดการแห่งการเรียนรู้แบบ PjBL

โมเดล จัดการแห่งการเรียนรู้แบบ PjBL-Project Based Learning-โครงงานเป็นฐาน

1. Define คือ ขั้นตอนการระบุปัญหา ขอบข่าย ประเด็นที่จะทำโครงงาน เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกของทีมงานร่วมกับครู เกี่ยวกับ คำถาม ปัญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงงานคืออะไร และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไร

2. Plan คือ การวางแผนการทำโครงงาน ครูก็ต้องวางแผนในการทำหน้าที่โค้ช รวมทั้งเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำโครงงานของผู้อบรม   เตรียมคำถามเพื่อกระตุ้นให้คิดถึงประเด็นสำคัญ  บางประเด็นที่ผู้เรียนอาจมองข้าม โดยถือหลักว่า ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง ผู้อบรม ที่เป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยนคำถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งทำความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด งานในขั้นต่อไป (Do) ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น

3. Do คือ การลงมือทำผู้ฝึกอบรม จะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการทำงานภายใต้ทรัพยากรจำกัด ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติม ทักษะในการทำงานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการทำงานในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้น

ในขั้นตอน Do นี้ ครูจะได้มีโอกาสสังเกตทำความรู้จักและเข้าใจผู้เรียนป็นรายคน และเรียนรู้หรือฝึกทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล สนับสนุน กำกับ และโค้ชด้วย

4. Review คือ ผู้ฝึกอบรม จะทบทวนการเรียนรู้ ว่าโครงงานได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่รวมถึงทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง ทั้งขั้นตอนที่เป็นความสำเร็จและความล้มเหลเพื่อนำมาทำความเข้าใจ และกำหนดวิธีทำงานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือ เรียกว่า AAR (After Action Review)

5. Presentation ผู้ฝึกอบรมนำเสนอโครงงานต่อชั้นเรียนเป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น แล้วเอามานำเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ ทีมงานอาจสร้างนวัตกรรมในการนำเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และนำเสนอเป็นการรายงานหน้าชั้น มีสื่อประกอบ หรือจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอ หรือนำเสนอเป็นละคร เป็นต้น

Cr: secondary29, edutopia ,learnitalianguide

 

 Lean Manufacturing คืออะไร?

          การผลิตแบบลีนหรือเรียกง่ายๆว่า“ ลีน” เป็นวิธีการที่เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อลดของเสียในระบบการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่ผลผลิตยังคงที่ การผลิตแบบลีนซึ่งมีต้นกำเนิดในญี่ปุ่นในระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) มุ่งมั่นที่จะลดของเสียภายในกระบวนการผลิตโดยมีแนวคิดที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรเพิ่มมูลค่าโดยการลบสิ่งที่ไม่มี ในขณะที่ บริษัท ของคุณเริ่มคิดถึงการผลิตแบบลีนสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ากระบวนการแบบลีนต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับการเปลี่ยนเรือสำราญ

มีเทคนิคแบบลีนที่แตกต่างกันหลายประการทำให้แต่ละองค์กรสามารถปรับใช้เทคนิคการผลิตแบบลีนเข้ากับกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันได้ เรากำลังจะหารือเกี่ยวกับการผลิตแบบลีนของเสียแปดประเภทที่พยายามกำจัดและผู้ผลิตเครื่องมือและเทคนิคแบบลีนทั่วไปห้ารายทั่วโลกได้นำไปใช้ในกระบวนการผลิตของตน

     

 การผลิตแบบลีน: ขยะ 8 ประเภท

               ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้การพัฒนาแบบลีนเริ่มต้นด้วยการกำจัดของเสียเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการของคุณซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องทราบประเภทของขยะและผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างไร ขยะมีแปดประเภท:

  • 1.ข้ออบกพร่อง:อาจเป็นขยะประเภทที่มองเห็นได้มากที่สุดข้อบกพร่องคือเศษวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดทางการค้า พวกเขาสามารถนำไปสู่ขยะหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะพูดถึงในภายหลัง - รอ ข้อบกพร่องทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งและปัญหาด้านโลจิสติกส์ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลง นอกจากนี้ยังต้องเสียเงินในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องอีกด้วย การแก้ไขข้อบกพร่องทำให้ บริษัท ของคุณต้องใช้เวลามากขึ้นในการแก้ไขปัญหาและการจัดเก็บเอกสาร
  • 2.การผลิตมากเกินไป:บริษัท ต่างๆชอบที่จะผลิตจำนวนมาก แม้ว่าในตอนแรกจะดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี แต่ความต้องการของลูกค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและตลาดมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้น การผลิตมากเกินไปทำให้สินค้าคงคลังส่วนเกินซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเช่นการจ่ายค่าพื้นที่และการจ่ายเงินสำหรับคนและอุปกรณ์เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปรอบ ๆ
  • 3.การรอคอย: การรอคอยเป็นผลพลอยได้จากขยะหลายประเภทและสร้างความหายนะให้กับความพึงพอใจของลูกค้า วิธีที่ดีในการรอคอยคือผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าของคุณอาจพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป (เช่นบรรจุภัณฑ์หรือการจัดส่ง) แต่ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการของคุณยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ในการดูแลสุขภาพอาจดูเหมือนห้องรอเต็ม ในการผลิตอาจดูเหมือนการหยุดทำงานของเครื่องจักรทำให้เกิดความล่าช้าในการบรรจุหีบห่อ
  • 4.ความสามารถที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์:มักถูกมองว่าเป็นขยะรูปแบบหนึ่งการไม่ใช้พนักงานของคุณอย่างเต็มศักยภาพความสามารถหรือทักษะอาจมีผลอย่างมากต่อผลกำไรของ บริษัท ของคุณ การทำงานเป็นทีมไม่ดีการฝึกอบรมน้อยการสื่อสารที่ไม่ดีและงานบริหารที่ไม่จำเป็นเป็นตัวอย่างทั่วไปของการสูญเสียความสามารถที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
  • 5.การขนส่ง: การขนส่งคือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในการผลิตอาจหมายถึงการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในสถานที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่นการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนและจัดส่งไปยังอเมริกาเพื่อประกอบ กระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะไม่เปลี่ยนผลลัพธ์สุดท้ายและเพิ่มต้นทุนมากขึ้น หากคุณดูการตั้งค่าการผลิตของโตโยต้าซัพพลายเออร์หลายรายอยู่ใกล้โรงงานผลิต
  • 6.สินค้าคงคลัง:คล้ายกับการผลิตมากเกินไปขยะในสต๊อกจะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณนั่งรอขายอยู่ที่นั่น ความแตกต่างระหว่างการผลิตมากเกินไปและของเสียจากสินค้าคงคลังคือสินค้าคงคลังมีต้นทุนทางกายภาพที่เกี่ยวข้องในขณะที่ถือว่าการผลิตมากเกินไป การผลิตที่มากเกินไปมักทำให้เกิดการสิ้นเปลืองสินค้าคงคลังโดยการทำมากกว่าที่ลูกค้าของคุณต้องการหรือสมมติว่าความต้องการจะลดลงตามท้องถนน
  • 7.การเคลื่อนไหว:การเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นของผู้คนเครื่องจักรหรือสิ่งของที่ไม่เพิ่มมูลค่าคือการสูญเปล่าในการเคลื่อนไหว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเสียเวลา ของเสียรูปแบบนี้มักเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักการผลิตแบบลีน 5 วินาที ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ พนักงานที่กำลังมองหาวัสดุหรืออุปกรณ์หรือพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาไม่ดี
  • 8.การประมวลผลเพิ่มเติม:การประมวลผลเพิ่มเติมหรือการประมวลผลมากเกินไปหมายถึงการเพิ่มงานที่ไม่จำเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติมจะกระทบคุณในรูปแบบของเวลาของพนักงานวัสดุที่ใช้และการสึกหรอของอุปกรณ์และเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลงเนื่องจากพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการประมวลผลเพิ่มเติมอาจทำงานเพิ่มมูลค่าแทน

 

Visitors: 12,013