สถาบันการฝึกอบรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาวิสาหกิจชุมชน-สพว.

   

รับงานที่ปรึกษา&โครงการวิจัยวิสาหกิจSMEs/วิสาหกิจชุมชน(SE)

 • การวิจัยธุรกิจ
 • การวิจัยตลาด
 • การเขียนแผนธุรกิจ
 • การวิจัยการศึกษา
 • การวางแผนการผลิตเชิงกลยุทธ์
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์
 • การควบคุมคุณภาพ
 • การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์และยุคดิจิตอล
 • การวางแผนระบบบัญชีและการเงิน
 • การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ/โรงงานและวิเคราะห์ธุรกิจ
 • การลดต้นทุนการผลิตแบบลีน
 • การประเมินความเสี่ยงโรงงาน(ขอใบอนุญาต ร3.4/ขยายโรงงาน ตามพรบ.กรมโรงงาน ๒๕๔๓
 • การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ
 • การวิจัยสถานประกอบการ โดยการใช้โมเดลธุรกิจ MBC
 • การวิจัยการแก้ไขปัญหาสถานประกอบการ Shindan
 แผนฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ปี 2564
 1.หลักสูตรการสร้างและใช้เครื่องมือในการวิจัยวันที่ 21-23 มิถุยายน 2564
 2.หลักสูตรการสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วันที่ 28-30 มิถุนาย 2564
 3.หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 12-14 กรกฏาคม 2564
 
  เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย : สอวช./สวก/วช.(งานโครงการวิจัยภาครัฐ-BCG.Economy Model
 
 • ธุรกิจ Start-up เริ่มธุรกิจใหม่ๆ ต้องการช่องทางดำเนินธุรกิจ
 • ธุรกิจ SMEs ทายาทนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
 • วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบรายย่อย 
 • ธุรกิจ ต้องการขยายธุรกิจ การตลาด เพื่อความได้เปรียบด้านการแข่งขัน
 
 หัวหน้าโครงการและทีมวิจัย
 • รศ.ดร.สุรพล   บุญลือ              หัวหน้าโครงการทีมวิจัยและผู้บริหารโครงการทีมวิจัย
 • ดร.ศุรตานนท์  ซอบประดิษฐ        ผู้ร่วมวิจัยโครงการหรือหัวหน้าโครงการ-ด้านสังคมศาสตร์
 • ดร.ฤทธิพล       ไชยบุรี            ผู้ร่วมวิจัยโครงการหรือหัวหน้าโครงการ-ด้านมาตรฐานสากล และพลังงาน
 • ดร.วัชนะชัย      จูมผา              ผู้ร่วมวิจัยโครงการหรือหัวหน้าโครงการ-ด้านการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ
 • ดร.สายป่าน      จักษุจินดา         ผู้ร่วมวิจัยโครงการหรือหัวหน้าโครงการ-ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาองค์กร
 • ดร.อมิตตา       ภักดีวิชโภคิน      ผู้ร่วมวิจัยโครงการ-ด้านรัฐประศาสนศาตร์ การปกครองท้องถิ่น
 • ดร.ฐิติวัฒน์      ถนอมศิลป์        ผู้ร่วมวิจัยโครงการ-ด้านรัฐประศาสนศาตร์ การปกครองท้องถิ่น
 • อ.ศิรินทราภรณ์  บุญจันทร์         ผู้ร่วมวิจัขโครงการ-ด้านการบริหารการศึกษา
 • คุณเดชาชาญ  ชูสวัสดิ์             ปริญญาโท MBA. สาขาธุรกิจSMEs ผู้ร่วมวิจัยโครงการ-ด้านนวัตกรรมและเทโนโลยี
 • คุณฉวีวรรณ     แสงทอง         ปริญญาโท  การจัดการภาครัฐและเอกชน ผู้ช่วยวิจัย ด้านการเงินและการบัญชี
 • คุณนภัสสรณ์  วุฒิโรจน์           ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาองค์กรอุตสาหกรรม ผู้ช่วยวิจัย/วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • คุณธนนริศร์    ทิมทองกุลเสฏฐ์   ปริญญาโท MBA สาขา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • คุณกิตติศักดิ์  ทองอุบล           ปริญญาตรี สาขาการจัดการทัวไป  ผู้ช่วยวิจัย/ผู้เก็บข้อมูล ภาคปฏิบัติ
 • คุณกานต์กมล  ชูสวัสดิ์            ปริญญาตรี  สาขาการตลาด ผู้ประสานการด้านโครงการ

                                                            ราคาถูก ย่อมเยาว์ รับรองผลงาน ไม่พอใจยินดีคืนเงิน 

                                                                               สนใจโทรสอบถาม คุณโต 086 - 346 -1898

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ

 •        กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ญิงเมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ผลิตผลไม้แปรรูปสินค้าเกษตร
 •        กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านใหม่สามัคคี  ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
 •        กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 •        กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 •        กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุน ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
 •     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศรีสวยยิ่งแปรรูปหอมแดง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

 

                                        โครงการกำลังดำเนินขอทุนสนับสนุน-วช./สวก./สอวช.(บพท.

 

 • โครงการงานขอทุนวิจัย งบประมาณปี 2564-2565
 •  
 
 
Visitors: 19,770