โครงการสวทช. พัฒนานาธุรกิจSMEs+วิสาหกิจชุมชน

โครงการสทวช. พัฒนานาธุรกิจSMEs+วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรุงเทพและปริมณฑล

2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคกลาง

3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคเหนือ

4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออกเฉลี่ยงเหนือ


โครงการที่สนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั่วประเทศ


Visitors: 19,767